logoLille.gif (4244 bytes)ADVOKATFIRMAET

 

Advokatfirmaet Peter Holst Nielsen er etableret på følgende adresse: Annettevej 20
2920 Charlottenlund


Jeg kan kontaktes på telefonnummer + 45 26 73 88 84 og på e-mailadressen phn@phn.dk.
Mit CVR-nummer er: 25 01 93 85.

Advokatfirmaet Peter Holst Nielsen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokatfirmaet Peter Holst Nielsen har klientbankkonto i Nykredit Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Peter Holst Nielsen har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Hardy Copenhagen. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Peter Holst Nielsen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Peter Holst Nielsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Peter Holst Nielsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Peter Holst Nielsen og/eller utilfredshed med Advokatfirmaet Peter Holst Nielsens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

 


En personlig og individuel klientbetjening på et højt fagligt niveau er vigtige nøgleord for virksomheden.   

Derfor vil enhver henvendelse i kontorets normale åbningstid blive besvaret indenfor 24 timer.